Teori Wawancara

Teori Wawancara

.Teori Wawancara

Teori Wawancara

     Wawancara teh hiji kagiatan komunikasi nu geus ilahar lumangsung di masyarakat. Ngan teu kabeh masyarakat sok ngahajakeun saban waktu ngawanwancara. Wawancara mah biasana dilakukeun ku wartawan,reporter,atawa jalma lianna nu nganggap perlu, umpamana mahasiswa nu keur ngalakukeun panalungtikan, murid-murid sakola anu meunang pancen ti guruna, atawa ti lembaga sensus penduduk nu ngawawancara warga.
    Wawancara mah ka asup kagiatan nyarita dua arah, aya nanya jeung aya ngajawab. Samemeh ngalakukeun wawancara urang perlu tatahar heula sabaraha hal anu dianggap perlu disadiakeun. Kalimah tanya anu disusun ku urang ulah panjang teuing, mun bisa mah parondok jeung togmol ( langsung ) kana sasaran.
Diantarana saperti kieu :
 • Keur keperluan naon?
 • Naon wae nu ditanyakeunna?
 • Saha nu rek ditanya?
 • Kamana kudu nepungannana?
 • Iraha waktosna
   Kalimah tanya jadi bahn pikeun urang dina waktu geus tepung jeung narasumber. Narasumber jalma nu baris dipenta kateranganana, oge bisa rupa-rupa gumantung kana kaperluan pananya. Upama perlu informasi ngenaan kasenian, pendidikan, olah raga, kitu wae satuluyna.

B. Daftar Pertanyaan

 • dupi nami akang saha?
 • Yuswa akang sabaraha taun?
 • Ngajabat janten naon di SMAN Tanjungsari ?
 • Visi misi akang naon wae ?
 • Naon tujuanna didirikeun Program OSIS di SMAN Tanjungsari?
 • Iraha jeung dimana program OSIS di jieun?
 • Saha pembina OSIS SMAN Tanjungsari?
 • Kumaha proses pemilihan ketua OSIS pas akang nuju nyalon keun?
 • Naha akang hoyong jadi ketua OSIS SMAN Tanjungsari?
 • Kumaha strategi nu akang pasihan ameh siswa-siswi SMAN Tanjungsari milih akang?
 • Program naon wae nu akang pasihan keur ngajabat ketua OSIS ayeuna?
 • Naon wae hambatan nu akang alami pas ngadamel program?
 • Kumaha pendapat akang lamun pihak sakola teu ngadukung program OSIS SMAN Tanjungsari?

sumber :

Planet Commander Online: Spaceship Galaxy Battles 1.19.262 Apk